Wersje językowe

Worldwide shipping: https://en.nudyess.com

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU

1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu (www.nudyess.com).

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności (zwanych dalej łącznie „Zasadami ochrony danych”) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.

Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie.

W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu.

Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego portalu pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”.

2. INFORMACJE O NAS

Sprzedaż towarów na tym portalu realizuje pod nazwą „NUDYESS” spółka Nudyess sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Działkowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000652200, REGON: 365458354, NIP: 663-187-28-24.

3. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH NA TYM PORTALU

Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z Zasadami ochrony danych.

4. KORZYSTANIE Z NASZEGO PORTALU

Podczas korzystania z portalu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:

  • Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
  • Nie składania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń - mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji;
  • Podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych kontaktowych.
  • Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Składając zamówienie na tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

5. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Artykuły oferowane na tym portalu mogą zostać dostarczone wyłącznie dla osób polskojęzycznych na terytorium Unii Europejskiej. Do składania zamówień w języku angielskim służy strona www.en.nudyess.com lub www.world.nudyess.com, w zależności od miejsca doręczenia.

6. JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności (jako zarejestrowany Użytkownik lub wybierając zakup jako gość) i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie zadzwonić do nas na numer: +48 533 429 770 lub napisać do nas e-mail na nasz adres contact@nudyess.com

Następnie Użytkownik otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”).

Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Użytkownika. Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Użytkownikowi wiadomość e- mail, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy zamówienie i która będzie zawierać dane przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki").

 

Akceptacja zamówienia jest naszą decyzją. Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w najbliższym magazynie. Jeżeli w momencie przygotowywania zamówienia w magazynie okaże się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest już niedostępny, poinformujemy go o konieczności usunięcia tej pozycji z zamówienia.

W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy.

Zamówienie Użytkownika jest również rejestrowane i przechowywane przez wykorzystywany przez nas system informatyczny Shoplo. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

7. DOSTAWA

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki wpłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.

Prosimy pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej, do domów studenckich ani hoteli. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty, niedziele i święta.

Dostawa wirtualnej karty podarunkowej zostanie uznana za zrealizowaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z karty podarunkowej, a w każdym razie z chwilą wysłania jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

8. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

Artykuł ten nie ma zastosowania do wirtualnej karty podarunkowej, gdyż jej dostawa podlega postanowieniom Regulaminu korzystania z karty podarunkowej i Artykułu 7.

9. PRZEJŚCIE RYZYKA I POSIADANIA PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik. Użytkownik w pełni obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.

10. KARTY PODARUNKOWE

Poniższe warunki mają zastosowanie do sprzedaży i korzystania z Kart podarunkowych sprzedawanych na https://nudyess.com:

Zakup kodu karty podarunkowej:

- Jeśli kupujesz dla kogoś wirtualny kod karty podarunkowej, zostanie on wysłany e-mailem do odbiorcy po przetworzeniu zamówienia na kod karty podarunkowej i dokonaniu płatności. Kopia zostanie również wysłana do Ciebie jako potwierdzenie wysyłki.

- Jeśli kupujesz dla kogoś fizyczny kod karty podarunkowej, zostanie on wysłany do odbiorcy po przetworzeniu zamówienia na kod karty podarunkowej i pobraniu płatności. Wiadomość e-mail zostanie wysłana do Ciebie jako potwierdzenie jej wysłania. Należy pamiętać, że opłaty za wysyłkę będą miały zastosowanie do fizycznego kodu karty podarunkowej i zostaną zastosowane przy kasie.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub nieprawidłowe dostarczenie wirtualnego lub fizycznego kodu karty podarunkowej z powodu niepodania przez Ciebie prawidłowych, aktualnych lub kompletnych informacji o odbiorcy. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest zapewnienie dokładności i kompletności podanych przez Ciebie informacji o odbiorcy.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za kod karty podarunkowej, który zostanie zgubiony, skradziony, zniszczony lub wykorzystany bez pozwolenia.

- Zastrzegamy sobie prawo do anulowania kodu karty podarunkowej, jeśli uznamy to za konieczne.

- Kodów promocyjnych lub rabatowych nie można zastosować przy zakupie kodu karty podarunkowej, z wyjątkiem kodów bezpłatnej wysyłki, które można zastosować do fizycznych zamówień z kodem karty podarunkowej, chyba że poinformujemy nas inaczej.

Korzystanie z kodu karty podarunkowej

- Kod karty podarunkowej jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu.

- Kod karty podarunkowej można wykorzystać na wszystkie produkty na https://nudyess.com.

- Kod kart podarunkowych jest niezbywalny, można go wykorzystać wyłącznie na stronie https://nudyess.com.

- Kod karty podarunkowej nie podlega wymianie na gotówkę.

- Jeśli suma zamówienia jest mniejsza niż wartość karty podarunkowej, pozostałe saldo zostanie ustawione na inny kod karty podarunkowej, który będzie można wykorzystać przy następnym zakupie.

- Jeśli Twoje zamówienie przekracza wartość Karty Podarunkowej, pozostałe saldo musi zostać zapłacone za pomocą karty kredytowej lub debetowej.

- Jeśli zwracasz produkty zakupione przy użyciu karty podarunkowej, zwrot zostanie ustawiony na nowy kod karty podarunkowej, który będzie można wykorzystać przy następnym zakupie.

- Wszystkie zakupy dokonane za pomocą Karty podarunkowej będą podlegać warunkom dostępnym na https://nudyess.com, które można znaleźć tutaj: https://nudyess.com/strona/regulamin

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do Kart podarunkowych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, a wszelkie spory (w tym spory pozaumowne) wynikające z niniejszej umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

11. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny podane na portalu zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik. Na naszej stronie internetowej www.nudyess.com na podstronie pod nazwą „Dostawa” podane są informacje o kosztach przesyłki.

Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy wybrać sposób dostawy i przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto, w trakcie procedury zakupu, ale przed dokonaniem płatności (kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”), Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia. Przewodnik zakupów przedstawia dokładny opis procedury zakupu. Dodatkowo zarejestrowani Użytkownicy znajdą historię wszystkich swoich zamówień w zakładce „Moje konto” na www.nudyess.com,natomiast dla pozostałych Użytkowników (niezarejestrowanych) informacje na temat szczegółów danego zamówienia są dostępne poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia.

Użytkownik może zrealizować płatność kartami:

* Visa;

* MasterCard;

albo z konta PayPal lub poprzez system płatności elektronicznych PayU, Przelewy24 albo za pomocą przelewu bankowego. Może też zapłacić za zakup w całości lub w części kartą podarunkową lub voucherem Nudyess wydanym przez Nudyess sp. z o.o.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Na naszym sklepie internetowym płatności obsługiwane są przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kancelarska 15, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068.

Źródło: https://www.przelewy24.pl/o-nas© Przelewy24.

 

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób płatności nie wymaga zastosowania innego terminu zapłaty. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Użytkownik oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

W celu zminimalizowania ryzyka nieupoważnionego dostępu, dane karty Użytkownika zostaną zaszyfrowane.

Klikając przycisk „Zamawiam i płacę”, Użytkownik potwierdza, że karta należy do niego lub że jest prawowitym posiadaczem karty podarunkowej bądź vouchera.

Karty kredytowe podlegają weryfikacji i wymagają autoryzacji przez wystawcę karty; w przypadku, gdy wystawca karty nie potwierdzi realizacji płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy i nie będziemy mogli zawrzeć Umowy z Użytkownikiem.

12. ZAKUP TOWARÓW JAKO GOŚĆ

Na naszym portalu zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Użytkownika o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Użytkownikowi możliwość rejestracji na portalu lub pozostanie niezarejestrowanym Użytkownikiem. W celu zarządzania danym zamówieniem, niezarejestrowany Użytkownik może uzyskać do niego dostęp poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia.

13. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem portalu zawierają podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem towarów, które mają zostać dostarczone bezpośrednio do klientów poza obszar Unii Eurpejskiej i krajów nie wchodzących w skład Europejskiej Unii Celnej. W związku z tym i zgodnie z treścią Rozdziału 1, Tytuł V dyrektywy Rady 2006/112 /WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, za miejsce dostawy uznaje się terytorium państwa członkowskiego oraz adres, pod który artykuły mają zostać dostarczone, a podatek VAT nalicza się według stawki obowiązującej w państwie członkowskim, do którego mają zostać dostarczone artykuły widniejące na zamówieniu.

Zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w danym obszarze prawnym, w odniesieniu do towarów dostarczanych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej może mieć zastosowanie zasada odwrotnego obciążenia (Artykuł 194 dyrektywy 2006/112), jeżeli klient jest lub ma obowiązek być podatnikiem podatku VAT. W takim przypadku nie naliczamy podatku VAT, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia przez odbiorcę, że rozliczy podatek VAT od dostarczonych pozycji w ramach procedury odwrotnego obciążenia. W ten sposób kwota podatku VAT zostanie zwrócona klientowi tym samym kanałem płatności , którym dokonał pierwotnie płatności za zamówienie.

Jeżeli chodzi o zamówienia dostarczane poza obszar Unii Eurpejskiej i krajów nie wchodzących w skład Europejskiej Unii Celnej, będą one zwolnione z podatku VAT. W ten sposób kwota podatku VAT zostanie zwrócona klientowi tym samym kanałem płatności , którym dokonał pierwotnie płatności za zamówienie.

14. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

14.1 Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas telefonicznie pod numerem +48 533 429 770, e-mailem pod adresem: contact@nudyess.com lub korzystając z naszego formularza kontaktowego, o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Użytkownik może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

  • Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;
  • Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Produkt zakupiony stacjonarnie w sklepie spółki NUDYESS sp. z o.o. ul. Wiejska 11/2, 00-480 Warszawa. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany zakupionego produktu stacjonarnie w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu zakupu.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie, możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie (nie dokonał wyboru jednego z oferowanych przez nas bezpłatnych sposobów zwrotu, określonych poniżej), należy dostarczyć zwracane produkty do nas (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkty przed upływem 14 dni.

Oprócz przypadku doręczenia towarów do showroomu NUDYESS w Polsce lub ich zwrotu kurierem umówionym przez nas, Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

Po odstąpieniu od Umowy produkty można bezpłatnie zwracać w następujący sposób:

Zwroty w dowolnym showroomie NUDYESS:

Konsument może zwrócić produkt w dowolnym showroomie NUDYESS w Polsce, jeśli sklep ten posiada dział, z którego pochodzą zwracane towary. W takim przypadku należy udać się do sklepu i dostarczyć towar.

Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem. Zalecamy także zwrot produktu z e-potwierdzeniem, przesłanym wraz z Potwierdzeniem Wysyłki, zachowanym także na koncie Użytkownika na tym portalu. Użytkownik niezarejestrowany ma dostęp do e-potwierdzenia także poprzez link wysłany w Potwierdzeniu Wysyłki. Użytkownik może okazać e-potwierdzenie w formie elektronicznej na telefonie bądź w formie wydruku. Jednakże, brak powyższych przy zwrocie nie ma wpływu na wykonywanie ustawowego prawa odstąpienia.

Konsument może dokonać zwrotu samodzielnie:

Konsument może skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub zwrócić produkt bezpośrednio na adres oznaczony we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy. Konsument będzie ponosił bezpośrednie koszty takiego zwrotu produktów.

Po upływie ustawowego terminu na zwrot zakupionego produktu (tj. 14 dni od chwili doręczenia zakupionego produktu), Konsument ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie umownego prawa do odstąpienia (zobacz punkt 14.2. poniżej).

14.2 Zmiana rozmiaru

Jeśli Użytkownik zdecyduje, że przedmiot, który został zakupiony, jest w niewłaściwym rozmiarze, może poprosić o zmianę rozmiaru, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat dostawy dla nowego produktu wysyłanego Użytkownikowi, pod warunkiem, że Użytkownik zwróci jeden produkt pierwotnie kupiony albo produkt wysłany na wymianę. Jest to niezależne od prawa do odstąpienia od Umowy, które będzie nadal funkcjonować - zgodnie z prawem i Umową.

Każdy zakupiony produkt możesz wymienić w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Wymieniany produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać wszystkie dołączone metki. Aby wymienić produkt uzupełnij formularz zwrotu (Załącznik do regulaminu lub pobierz PDF) oraz dołącz go do przesyłki zwrotnej. Przesyłkę odeślij na adres: NUDYESS sp. z o.o. ul. Żurawia 22/311, 00-515 Warszawa. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów procedury wymiany (dopłata, zwrot, termin wysyłki etc).

Należy wybrać nowy rozmiar wybranego produktu i pod warunkiem, że (i) jest to ten sam produkt, (ii) jego cena na portalu jest równa lub większa od ceny, którą Użytkownik zapłacił za pierwotny produkt) i (iii) przy użyciu określonych sposobów płatności (w celu uzyskania więcej informacji, należy zobaczyć punkt [10] niniejszych Warunków). Wówczas Użytkownik będzie mógł poprosić o zmianę rozmiaru. Należy pamiętać, że opcja zmiany rozmiaru dla pierwotnie kupionego produktu będzie wyświetlana jako dostępna, gdy wszystkie powyższe warunki będą spełnione.

Kiedy już Użytkownik poprosił o zmianę i wybrał odpowiednią metodę zwrotu, należy jeden produkt pierwotnie kupiony albo produkt wysłany na wymianę - zwrócić - albo w dowolnym sklepie NUDYESS w Polsce, albo za pośrednictwem samodzielnie zamówionego kuriera. Należy zwrócić produkt bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia prośby o zmianę rozmiaru. Jeśli Użytkownik zwraca produkt w którymś sklepie NUDYESS w Polsce, należy przedstawić produkt wraz z potwierdzeniem zakupu, które zostało dołączone do wiadomości e-mail z Potwierdzeniem wysyłki.

Po wybraniu metody zwrotu, wyślemy nowe zamówienie z produktem w zmienionym rozmiarze w terminie zależnym od sposobu wysyłki, wybranego przez Użytkownika, a w każdym razie w terminie maksymalnie 30 dni od tej daty. Ta opcja nie będzie generowała dodatkowych kosztów. Nowe zamówienie podlega postanowieniom Warunków, w tym korzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy.

Należy pamiętać, że jeżeli po upływie 14 dni kalendarzowych od złożenia prośby o zmianę rozmiaru na portalu, Użytkownik nie zwróci produktu (pierwotnego lub wymienionego), mamy prawo do naliczenia kosztów nowego zamówienia, zgodnie z postanowieniami Warunków.

14.3 Zwroty wadliwych produktów (Rękojmia za wady produktu)

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.

Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). Nie jest konieczne przedstawianie paragonu.

W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. Konsument ma 2 opcje na złożenie reklamacji:

  • Wizyta w sklepie NUDYESS i złożenie reklamacji – przynosząc ze sobą wadliwy produkt,
  • Poprzez kuriera, który odbierze paczkę z domu,

Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości z kosztem wysyłki tego produktu do nas.

Zwrotu dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i ile jest to możliwe technicznie, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

14.5 Prawo do wycofania i zwrotu w przypadku zamówień z zagranicy

Informujemy, że w żadnych okolicznościach (z wyjątkiem punktu 13.4, do którego nie ma zastosowania niniejsza klauzula 13.5), nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty kosztów wysyłki do miejsc przeznaczenia innych niż pierwotny adres dostawy, ani kosztów zwrotu z miejsc docelowych poza Polską.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkt jest wadliwy, jeżeli: (i) nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem, (ii) nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu, (iii) nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz (iv) został wydany kupującemu niekompletny. Wyroby rzemieślnicze lub artystyczne, które sprzedajemy, często mają właściwości naturalnych surowców użytych do ich wytworzenia. Wybieramy tylko produkty najwyższej jakości, ale pewne cechy są nieuniknione. Te cechy, takie jak różnice w ziarnie, teksturze, węzłach i kolorze mogą powodować pewne niewielkie różnice w wykończeniu produktów. Mając na uwadze powyższe, potwierdzamy jednak, że żadne postanowienie z niniejszego punktu nie będzie miało wpływu na ustawowe prawa wynikające z rękojmi lub umownego prawa odstąpienia.

16. WIRUSY, PIRACTWO I INNEGO RODZAJU ATAKI KOMPUTEROWE

Korzystanie z tego portalu w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do portalu jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią tego portalu są zakazane. Użytkownik zobowiązuje się do nie prowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).

17. POWIADOMIENIA

Przy zgłoszeniach wysyłanych do nas przez Użytkownika zaleca się przede wszystkim korzystać z kontaktu za pomocą wiadomości wysłanej na naszego e-maila lub kontakt telefoniczny (zakładka „Kontakt” na www.nudyess.com)

18. CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

19. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

Użytkownik musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

20. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Wszelkie spory wynikające z korzystania z www.nudyess.com lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają nie wyłącznej właściwości sądów polskich.

21. UWAGI I SUGESTIE

Wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o korzystania z formularza kontaktowego.

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail: contact@nudyess.com w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

W związku z tym, jeśli Umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a NUDYESS online za pośrednictwem naszego portalu (strony internetowej) - zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, niniejszym informujemy, że Użytkownik ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy, poprzez platformę do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ostatnia aktualizacja: 17/2020 r.

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium